فهرست بستن

شرایط و ثبت نام

آموزشها به صورت تئوری وعملی ارائه می شود. لازم نیست برای یاد گرفتن ازقبل نقاشی بلد باشید. دوره کامل شامل ۷ جلسه ی ۳ ساعته ویک روزدرهفته برگزارمی شود. برای اطلاع بیشتربه بخش آموزش های حضوری و آموزش های مجازی مراجعه کنید.