فهرست بستن

دستاورد ها

  • هنرجویان (بیش از صد هنرجو)
  • تعداد تابلوها بیش از ۲۰۰
  • تعداد هشت نمایشگاه گروهی و انفرادی
  •  هنرجویان مجازی بیش از صد نفر از استانهای مختلف داخل کشور و خارج از ایران
  • انجام پروژه های خارجی